III Zjazd Kooperatyw

3 Zjazd KooperatywIII Otwarty Zjazd Kooperatyw odbędzie się w dniach 7-8.06 w Forum Przestrzenie nad Wisłą, w Krakowie.

Starając się zachować bilans między kontynuacją i innowacją, organizatorzy postawili sobie dwa główne cele. Pierwszy to kontynuacja dyskusji nad rozwojem polskiego ruchu kooperatyw oraz integracja środowisk spółdzielczych i wypracowanie metod ponadregionalnej współpracy. Cel drugi to promocja idei współdziałania i spółdzielczości w szerszych kręgach społeczeństwa, pokazanie rozmaitych form realizowania tych wartości oraz pobudzenie świadomości obywatelskiej poprzez zachętę do partycypacji w oddolnych inicjatywach samoorganizujących się, nieformalnych grup.

Te cele odpowiadają podziałowi Zjazdu na dwie odrębne części, na każdą z których przeznaczono jeden dzień.

Sobota będzie pracowitym dniem poświęconym dyskusjom i szukaniu nowych zadań, wyzwań i rozwiązań dla kooperatyw spożywczych w Polsce. Trzy główne tematy, według których ustalony zostanie program rozmów, to współpraca między miastem a wsią, integracja ruchu kooperatyw spożywczych na poziomie krajowym oraz perspektywy rozwoju i rola kooperatyw w upowszechnianiu  konsumenckich spółdzielni w ich różnych odmianach.

Do udziału w tych rozmowach konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie. Dla osób niezwiązanych bezpośrednio z żadną kooperatywą spożywczą, ale zainteresowanych tym tematem lub treścią prowadzonych w sobotę wykładów, przewidujemy również możliwość uczestnictwa – nasze drzwi będą otwarte dla każdego.

W niedzielę w tym samym miejscu odbędzie się całodzienny, otwarty piknik pod hasłem „W koopie siła”. Starając się trafić do jak najszerszego grona odbiorców wyciągamy konsekwencje z nazwy organizacji tworząc wydarzenie „kooperatywno-spożywcze”. Spożywczy będzie targ produktów lokalnych, warsztaty kulinarne, warsztaty z zakresu domowych upraw czy z rozpoznawania roślin dla dzieci i dorosłych. Z kolei kooperatywnie działają nie tylko spółdzielnie spożywców, to także inne grupy i kolektywy twórcze, takie jak Wytwórnia, FreeLab, Hackerspace, Miejska Paryzantka Ogrodnicza i wiele innych organizacji, które zaproszą uczestników pikniku do wspólnej pracy i zdobywania nowych umiejętności.

Chcemy, by uczestnicy pikniku poprzez partycypację w konkretnych działaniach wykonali pierwszy krok w stronę otwarcia się na współdziałanie oraz na swojego rodzaju aktywizm lokalny – odzyskiwanie niezależności i wzrost świadomości swojej roli jako członka lokalnej i regionalnej grupy społecznej. Piknik ma być miejscem spotkania i inspiracji, dniem siewu pozytywnych działań, które, , zaowocują wzrostem kapitału społecznego naszego miasta i kraju oraz być może powstaniem kolejnych kooperatyw.

I Zjazd Kooperatyw Spożywczych w Warszawie

II Zjazd Kooperatyw Spożywczych w Łodzi

III Zjazd Kooperatyw w Krakowie

Reklamy